Nieuwe collega gezocht!

31.01.1920

Coördinator Bovenlokale Cultuurwerking

In 2020 gaat onze nieuwe deelwerking rond bovenlokale en transversale cultuur van start. Ben jij een geboren bruggenbouwer? Hou je van de combinatie van beleidswerk waarbij je overzicht bewaart en van terreinwerk waarbij je concrete doelen verwezenlijkt? Heb je een brede interesse in het culturele veld? Schrikt een organisatie in volle groei je niet af, maar geeft dit je net energie?

Rechts op deze pagina vind je het  uitgebreide vacaturebericht, de voorwaarden en de nodige documenten. Neem dit zeker goed door!

VACATURE COORDINATOR BOVENLOKALE CULTUURWERKING (A1a-A3a)

 

Functieomschrijving

Als coördinator neem je een regierol op je en ben je vooral een verbinder en facilitator tussen culturele partners en actoren uit andere beleidsdomeinen. Binnen de dynamische Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei help je mee de voorwaarden te creëren om een geïntegreerde, integrale en inclusieve bovenlokale cultuurwerking te stimuleren, te ontwikkelen, praktisch te ondersteunen en uit te dragen

 • Je staat in voor visieontwikkeling, (beleids)coördinatie en het financiële beheer van de bovenlokale cultuurwerking in de regio Pajottenland & Zennevallei. Hiertoe behoort o.a. het bewaken en mee helpen realiseren van de strategische meerjarenplanning, het opstellen en bewaken van actieplannen en het budget, het opstellen van jaarverslagen…
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor actoren in het brede werkveld door hen te informeren, te begeleiden of ondersteunen en tot actie aan te zetten.
 • Je ziet kansen en brengt actoren binnen en buiten het culturele veld samen, zet netwerken op, maakt er zelf deel van uit en weet deze netwerken te onderhouden en te verduurzamen.
 • Je bouwt bruggen tussen actoren in het werkveld, verbindt hen door hen onderling af te stemmen, ontwikkelt transversale samenwerkingsverbanden en helpt ze uitbouwen.
 • Je ondersteunt en helpt concrete bovenlokale projecten opzetten, coördineren en uitwerken.
 • Je voert je opdracht uit in nauw overleg met de hoofdcoördinator, de stuurgroep en andere medewerkers van de Cultuurregio (Erfgoedcel, IOED, Regiobib…).
 • Je bent het gezicht en behartigt de belangen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) voor de bovenlokale cultuurwerking op diverse niveaus.
 • Je volgt het Vlaamse beleid rond bovenlokale cultuurwerking op en vertaalt dit naar de regio en de organisatie.

Profiel

 • Verbindend en faciliterend: je ontwikkelt en verstevigt relaties en zet netwerken op, je brengt samen en streeft naar een gezamenlijk resultaat, je handelt doordacht, met respect voor ieders autonomie en eigenheid, terwijl je het proces en de dynamiek tussen partners en actoren bewaakt, zodat doelstellingen daadwerkelijk en efficiënt(er) worden bereikt.
 • Organiserend en resultaatgericht: je bent in staat gerichte acties te ondernemen om doelstellingen binnen de afspraken en het vooropgestelde tijdpad te behalen, je weet doelen en prioriteiten te bepalen, terwijl je het overzicht op het geheel bewaart, en je zet dit alles in samenspraak met anderen om in concrete acties, tijd en middelen.
 • Zelfstandig en initiatiefrijk: je verkent en ziet verbanden, creëert kansen en reikt voorstellen aan, signaleert en bespreekt problemen, neemt spontaan verantwoordelijkheden op, je organiseert je werk in functie van prioriteiten en procedures in samenspraak met de algemeen coördinator.
 • Visievormend en diplomatisch: je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt ideeën uit, kunt situaties vanop een afstand bekijken en ze in een ruimere context binnen een langetermijnperspectief plaatsen, je streeft naar duurzame relaties en haalbare, zo optimaal mogelijke resultaten bij situaties met soms tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk als op relationeel gebied.
 • Flexibel en besluitvaardig: je bent in staat om je aanpak of invalshoek te veranderen om een gesteld doel te bereiken, neemt beslissingen op basis van beschikbare informatie en zet de nodige acties op om ze in de praktijk te brengen.
 • Ambassadeurschap: je kunt je identificeren met de belangen, prioriteiten, waarden en doelstellingen van de organisatie en ernaar te handelen.

Voorwaarden

 • Je bent minstens in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur met focus op cultuur (of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring).
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met het brede culturele veld en procesbegeleiding, beleids- en projectwerking.
 • Kennis of ervaring van bedrijfs- en/of cultuurmanagement zijn een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met de regio waarin Cultuurregio Pajottenland & Zenne­vallei actief is, en het lokale bestuursniveau in Vlaanderen (en Brussel), je hebt inzicht in overheidsstructuren en regelgeving, intergemeentelijke samenwerking, bovenlokaal beleid en financieringsmogelijkheden.
 • Je hebt noties van of beschikt over de vaardigheid om je in te werken in het decreet Bovenlokale Cultuurwerking (15 juni 2018) en andere decreten (Sociaal-Cultureel werk, Erfgoed, Kunsten, Onroerend Erfgoed, Participatie, Gemeentedecreet…), je bent vertrouwd met organisaties en actoren die actief zijn in de Vlaamse culturele bovenbouw.
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
 • Je slaagt in de selectieprocedure (schriftelijke proef via thuiswerkopdracht, mondelinge proef op dinsdag 17 maart, assessment op donderdag 19 maart 2020).

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei van onbepaalde duur;
 • een verloning volgens barema A1a-A3a;
 • alle relevante ervaring in openbare en private sector wordt meegerekend voor anciënniteit;
 • extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, fietspremie, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer);
 • aandacht voor je ontwikkeling en opleidingskansen.

Selectieprocedure

Wij kijken ernaar uit om uiterlijk op donderdag 27 februari 2020 volgende documenten van jou te ontvangen via e-mail aan sollicitatie@dilbeek.be:

 • het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier,
 • een motivatiebrief en CV als aanvulling op het inschrijvingsformulier,
 • een kopie van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s/attesten,
 • een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden).

Reageer